Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.pinb.boleslawiec.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2021-05-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych.

Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
o Dopracowanie celu linków
o Uzupełnienie zawartości metryk
o Uzupełnienie opisów do grafik
o Uzupełnienie brakujących treści pustych stron
o Uzupełnienie wyjaśnień do użytych skrótów

Treści niedostępne i wyłączenia:
1. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie są poprawnie napisane.
2. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktor strony internetowej stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
3. Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawiane.
4. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
5. Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-19.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Golczewska, adres poczty elektronicznej boleslawiec@winb.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75/ 612 17 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Otoczenie i dojazd:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu znajduje się w budynku zlokalizowanym przy placu Marszałka J. Piłsudskiego nr 2. Dojazd do budynku jest możliwy od strony ulicy Sierpnia ‘80. Budynek jest własnością Powiatu Bolesławieckiego, od którego pomieszczenia na piętrze wynajmowane są przez Inspektorat.

Przy budynku, w odległości 10 m, zlokalizowany jest ogólnodostępny, asfaltowy parking samochodowy liczący 58 miejsc parkingowych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych .

Do głównego wejścia budynku – siedziby PINB – prowadzą żelbetowe schody zewnętrzne o karbowanej powierzchni i 9 stopniach. Schody są wyposażone w wygodne poręcze, które umożliwią wejście do budynku osobie niedowidzącej z laską lub poruszającej się o kulach.

Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim przygotowana jest platforma – dźwig osobowy, umożliwiająca dostęp osobie niepełnosprawnej do wejścia budynku z poziomu chodnika. Przywołanie obsługi platformy odbywa się za pomocą przycisku przywołującego, który umieszczony jest przy wejściu do platformy na poziomie chodnika i przy wejściu do platformy na poziome drzwi wejściowych do budynku. Na sygnał przycisku przywołującego zgłasza się odpowiednio przeszkolona osoba do obsługi tej platformy, umożliwiając dostęp osoby niepełnosprawnej na poziom parteru.

Do wejścia budynku prowadzą drzwi rozsuwane na fotokomórkę oraz drzwi dwuskrzydłowe wahadłowe. W holu siedzi przedstawiciel ochrony budynku, który służy pomocą osobie niepełnosprawnej.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego znajduje się na piętrze budynku. Do siedziby PINB prowadzą żelbetowe, wachlarzowe schody o 22 stopniach i spoczniku wewnętrznym. Krawędzie stopni wyróżnione zostały kolorem kontrastującym z kolorem posadzki( kolor żółty) umożliwiając tym samym korzystanie z nich przez osoby niedowidzące.

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim obsługiwane są w pomieszczeniu na parterze budynku przez pracownika PINB, uprzednio przywołanego przez pracownika ochrony budynku.

W budynku dozwolone jest poruszanie się osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoby planujące wizytę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu proszone są o przekazanie tej informacji co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem.