Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Ogłoszenia i komunikaty:

 

Ważny komunikat w sprawie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu zawiadamia, że od dnia 28 kwietnia 2023r. wymagana  będzie przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z art. 57. Ust.1 pkt 6a) znowelizowanego Prawa Budowlanego  do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie obowiązany dołączyć:

kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej - w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206).

Obowiązek, o którym mowa  powyżej nie dotyczy budynku:

1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki  energetycznej budynków   zamieszczony jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych;jsessionid=ED13DFA95FE3C4DE2FAD62E3B981C7E9

Uprzejmie informuję, że inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w art. 57  PB, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

Jeżeli  wymagania te nie zostaną spełnione przez inwestora ( uzupełnienie wniosku ) – Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego  zgłosi  sprzeciw w sprawie zamiaru przystąpienia    do   użytkowania obiektu budowlanego w drodze decyzji administracyjnej.

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Grafika przedstawiająca symbol charakterystyki energetycznej budynku

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

Przypominam, że na właściciela zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach zarządcach u użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Grafika przestawia ciemny dach budynku z kominami i antenami na tle częściowo  zachmurzonego nieba.

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te pracę, jak i dla samego budynku. Dlatego prace takie muszą być przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Grafika przedstawiająca fragment dachu budynku w zimie ze zwisającymi soplami z okapu dachu

 

Komunikat

Uprzejmie informuję, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.

Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych.

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

 

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

Przypominam, że zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany dokonać kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Kontrole powinny być dokonywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 70 ust.1 Prawa budowlanego właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2021/2022

Przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych /art.62 ust.1 ustawy –Prawo budowlane/.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności , natomiast w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych- osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia , w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem.

Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny /art.93 pkt 8 ustawy-Prawo budowlane/, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa  użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku /art. 91a ustawy-Prawo budowlane /.

Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, o których wyżej mowa, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych,  a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m. in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru.

Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla /zaczadzenia/ w budynku jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja .Uniemożliwienie ,a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania /dymu, spalin/, związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających , przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń , w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe /węgiel, koks, drewno, itp./ ciekłe lub gazowe jest przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu / czadu / powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynku.

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.

Wskazane jest by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach.

Należy przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

 

W DNIU 4 CZERWCA 2021 R. INSPEKTORAT BĘDZIE NIECZYNNY.

 

Zarządzenie Nr 2/2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu z dnia 4 maja 2021r.

w sprawie ustalenia dnia  4  czerwca  2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 4 czerwca 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu, w zamian za święto Bożego Narodzenia przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia  2021r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

mgr inż.arch. Piotr Żak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

 

 

Serwis e-budownictwo

Informujemy, iż na stronie Głównego urzędu Nadzoru Budowlanego został uruchomiony serwis e-budownictwo. Serwis daje możliwość elektronicznego wypełniania i przesyłania do organów administracji udostępnionych tam wniosków dotyczących procedur związanych z procesem inwestycyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z serwisem. Link do strony: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i potrwa do 30 września tego roku. Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest", „kim jesteśmy", „jak żyjemy" oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny NSP 2021 będzie głównie realizowany przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl. Jest to szybka i prosta metoda udziału w NSP 2021. Dla osób, które nie mogą tego zrobić w sposób elektroniczny istnieje możliwość takiej rejestracji w urzędach gminy lub kontakt za pośrednictwem infolinii pod numerem 22 279 99 99.
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. udział w spisie jest obowiązkowy. Jak zapewnia GUS zbierane dane są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Informacje jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie.