Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

 

 

1.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu . Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)     listownie: plac Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 , 59-700 Bolesławiec

b)     poprzez e mail: boleslawiec@winb.wroc.pl 

 

2.Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych,  Januszem Rejowskim  można kontaktować się telefonicznie:  75 612 17 98  lub e-mailem na adres: j.rejowski@pinb.boleslawiec.pl

3.Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani/Państwa dane osobowe, w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celu wykonywania przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji.

4.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pana/Pani/Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani/Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2], podmioty świadczące usługi serwisowe dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, obsługę prawną, obsługę archiwalną oraz podmioty uprawnione z mocy prawa.

5.Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pana/Pani/Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas określony w tych przepisach.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani/Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c)     prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7.Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, są dostępne również w siedzibie jednostki.

 


[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) - nazywanego dalej RODO.

[2]   Dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 180).